Unser Team

Zurück zur Liste

Dr. Robert M. Reuß

Rechtsanwalt

geb. 1975; Stu­di­um an der Eber­hard-Karls-Uni­ver­si­tät Tü­bin­gen; Pro­mo­ti­on an der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Dres­den (Lehr­stuhl Prof. Dr. Horst-Pe­ter Göt­ting, LL.M); Rechts­an­walt seit 2008; Fach­an­walt für Bank- und Ka­pi­tal­markt­recht.

Herr Dr. Reuß ge­hört un­se­rem Kom­pe­tenz­feld Bank- und Ka­pi­tal­markt­recht an.